Hanke- ja kehittämistoiminta

Liikelaitos Otavia toimii hankkeissa ja kehittämisessä paikallisena, valtakunnallisena ja kansainvälisenä koulutuksen kehittäjänä. Otavian hanke- ja kehittämistoiminnassa painottuvat koulutuksen ja pedagogiikan innovatiivinen kehittäminen perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä sekä ja lisä- ja täydennyskoulutusten tarjoaminen yhteistyössä muiden koulutusalan toimijoiden kanssa.

Koulutuksen ja pedagogiikan innovatiivinen kehittäminen

Otavian hanke- ja kehittämistyötä tehdään sekä ulkoisesti rahoitetuissa (esim. Opetushallitus, Euroopan sosiaali- ja rakennerahastot) sekä sisäisesti rahotetuissa hankkeissa.

Hanke- ja kehittämistyön painopistealueita ovat esimerkiksi

  • Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyn pedagoginen kehittäminen
  • Opetussuunnitelmatyö
  • Verkkopedagogiikka ja digitaaliset oppimisympäristöt
  • Kestävä kehitys ja ekososiaalinen sivistys
  • Täydentävät koulutuspalvelut
  • Opetustoimen henkilöstökoulutus

Hanke- ja kehittämistoiminnalla haemme uusia innovatiivisia tapoja koulutuspalveluiden toteuttamiseen sekä opetuksen ja oppimisen organisoitumiseen eri koulutusasteilla ja erilaisissa konteksteissa. Tutkiminen, uuden kokeileminen ja testaaminen on Otavian keskeinen tehtävä ja innostuksen lähde.

Hanke- ja kehittämistoiminnan yhteyshenkilöt

Otaviassa hanketoiminnasta vastaa Suunta-tiimi, mutta kehittämistyöhön osallistuu tasapuolisesti koko tiimiorganisaatio: kehittäminen ja toiminta tapahtuu niissä tiimeissä, joiden toimintaa kehitämme.

Aki Luostarinen, Suunta-tiimin tiiminvetäjä
aki.luostarinen(at)otavia.fi
050 311 7255

Miia Sivén, Otavian lukiokoulutuksen rehtori
miia.siven(at)otavia.fi

Kunkin yksittäisen hankkeen vastuuhenkilön yhteystiedot löydät hankekohtaisilta esittelysivuilta.

Tutustu hanke- ja kehittämistoimintaamme

Käynnissä olevat hankkeet

eSilta – Joustavat ja saavutettavat toisen asteen opinnot verkossa

eSilta on Euroopan sosiaalirahaston hanke, jonka rahoituksesta vastaa Etelä-Savon ely-keskus. Hankkeen tavoitteina on laajentaa ja sujuvoittaa opiskelijoiden toisen asteen verkko-opintojen suoritusmahdollisuuksia, tarjota monipuolisia ratkaisuja erityispedagogiikan ja ohjauksen toteuttamiseen verkossa sekä kehittää sähköisen oppimisympäristön käytettävyyttä. Hankkeen kokonaiskoordinoinnista vastaa Otavia. Samiedu toimii osatoteuttajana työpaketeissa 1 ja 2.
https://www.edusuunta.fi/esilta

HOT – Hyvinvointipalvelut opiskelun tueksi

HOT on ESR-rahoitteinen hanke, jossa rakennetaan opiskelijoiden hyvinvointia edistävä ja ylläpitävä sekä opiskelijalle helppokäyttöinen ja saavutettava palvelukokonaisuus eli Opinvoimala-verkkosivusto. Sivusto edistää ja ylläpitää opiskelukykyä ja -hyvinvointia sekä auttaa mahdollisten oppimisen esteiden varhaisessa tunnistamisessa ja niihin puuttumisessa.
https://www.edusuunta.fi/hot

Ketukopteri

Ketukopteri on Opetushallituksen rahoittama Lukiokoulutuksen Laatu- ja saavutettavuusohjelman edistämiseen kuuluva hanke, jossa keskeisinä teemoina ovat tulevaisuusnäkökulmien vahvistaminen ja ennakointitiedon hyödyntäminen lukion ohjaustyössä.
https://ketukopteri.wordpress.com

MARTA-hanke

MARTA – Maahanmuuttajien ja romanien työllistymisen ja ammatillisten opintojen edellyttämän osaamisen tukeminen on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Otavian toteuttama hanke. Hanke on rahoitettu OKM:n jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen erityisavustuksen kokonaisuudesta.
https://www.edusuunta.fi/marta

OIDO

OIDO – Opiskelijan itseohjautuvuuden tukeminen digitaalisissa oppimisympäristöissä -hankkeessa keskitytään opiskelijan itseohjautuvuutta tukevien ratkaisujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hanke on Opetushallituksen rahoittama.
https://www.edusuunta.fi/oido

OKO! Osallisuus, kokemuksellisuus ja osaaminen näkyväksi

ESR-rahoitteisessa hankkeessa kehitetään pelillipedagogiikka, osaamismerkkien hyödyntämistä, monimediaisia materiaaleja ja ekososiaalisen sivistyksen ja kestävän kehityksen teemoja lukiokoulutuksessa vuosina 2020-21.
https://www.edusuunta.fi/oko

Oppimisen osaaja!  Opiskelukyky, yksilölliset tarpeet ja osallisuus lukio-opinnoissa 

Oppimisen osaaja -hankkeessa kehitetään lukiokoulutukseen oppimiskykyä edistäviä materiaaleja ja toimintamalleja. Hankkeen koordinoinnista vastaa Otavian Nettilukio ja hanketyössä ovat mukana Mikkelin lukio ja Pieksämäen lukio. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.
https://www.edusuunta.fi/oppimisenosaaja

Tuuve & Inkku

Tuetulla verkko-opetuksella ja inkluusiolla kohti saavutettavaa perusopetusta

Tuetulla verkko-opetuksella ja inkluusiolla kohti saavutettavaa perusopetusta eli lyhemmin Tuuve&Inkku on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. Hankekausi on 11/2020-6/2022. 

https://sites.google.com/otavanopisto.fi/tuuveinkku-hanke/etusivu

Päättyneet hankkeet (2020 alkaen)

Hyvinvointia, kielitaitoa ja osaamista Euroopasta Otaviaan
Hankkeella on kolme kärkeä: vieraiden kielten opettaminen ja oppiminen, terveys ja hyvinvointi ja uudet innovatiiviset opetusmenetelmät ja kurssien kehitystyö. Otaviasta on lähdössä hankkeeseen moniammatillinen joukko aikuisopetuksen ja -koulutuksen ammattilaisia.
https://otavia.fi/hankkeet/hyvinvointia-kielitaitoa-ja-osaamista-euroopasta-otaviaan

Bridging the Theory-practice Gap in Teacher Training (2019-2020)
Hanke tukee tutkivan opettajuuden ammatillista kehittymistä designperusteisella ja toimintatutkimuksen menetelmiä hyödyntävällä verkkokurssilla. Lue lisää…

Digillä duuniin! Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa (2017-2020)
Hankkeen tavoitteena on koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien alle 30-vuotiaiden nuorten kouluttautumisen ja työllistymisen edistäminen. Lue lisää…

Digikilta 2 (2018-2020)
Digikilta on laaja verkostohanke esi- ja perusopetuksen sähköisten oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Lue lisää…

Koulutus palveluna (2020)
Kuntaliiton käynnistämässä verkostohankkeessa kehitetään Etelä-Savon täydentävää koulutuspalvelua perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä. Lue lisää…

Kulttuurit kohtaavat – Otavan Opisto Euroopassa (2018-2020)
Hankkeessa Otavian henkilökunta osallistuu täydennyskoulutuksiin ja työn observointiin eri puolilla Eurooppaa. Lue lisää…

OSAAN! Avaimia aikuisten perustaitoihin (2018-2020)
Lukutaidon, numerotaitojen sekä tieto- ja viestintätaitojen kehittäminen aikuisten maahanmuuttajien opetuksessa sekä opetushenkilöstön osaamisen lisääminen näillä osa-alueilla. Lue lisää…

Santra 2 – Chattibotit etälukiolaisen tukena (2019-2021)
Hankkeessa kehitetään chattibotteja lukiolaisen ohjauksen ja opiskelun tueksi. Lue lisää…

Teemasta toimeen (2018-2020)
Lukion innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämishanke ainerajat ylittävän oppimisen kehittämiseen lukiokoulutuksessa. Lue lisää…

Tulus – Tulevaisuuden lukioon suuntaamassa (2019-2020)
Lukion uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoon valmistautuminen, paikallinen opetussuunnitelmatyö sekä lukiolain täytäänpano paikallisesti. Lue lisää…

TYTTI Työelämäosaaminen – Tulevaisuuden tie (2019-2020)
Työelämäosaamisen TYTTI-hankkeessa lähitulevaisuuden työelämää tarkastellaan tulevaisuudentutkimuksen keinoin ja välinein. Lue lisää…

Vahvistu verkossa (2018-2020)
Hankkeessa mallinnetaan ja pilotoidaan aikuisten perustaitoja tukevia ja osaamista vahvistavia digipedagogisia menetelmiä, ratkaisuja ja malleja. Lue lisää…

Arviointiklubi (2018-2019)
Perusopetuksen laadukkaan oppimisenaikaisen arvioinnin kehittämisen henkilösökoulutushanke, jossa kehitettiin ja pilotoitiin arviointia kouluilla. Lue lisää…

Sykettä arviointiin (2018-2020)
Lukiokoulutuksen arvioinnin henkilöstökoulutushanke, jonka tavoitteina olivat sekä arviointiosaamisen lisääminen että arviointikulttuurin kehittäminen. Lue lisää…

Tutustu hankkeiden tuotoksiin mm. Suunnan verkkosivuilla, Oppimisen tulevaisuus -Youtube-kanavalla sekä julkaisut ja materiaalit -sivulla.