Hanke- ja kehittämistoiminta

Liikelaitos Otavia toimii hankkeissa ja kehittämisessä paikallisena, valtakunnallisena ja kansainvälisenä koulutuksen kehittäjänä. Otavian hanke- ja kehittämistoiminnassa painottuvat koulutuksen ja pedagogiikan innovatiivinen kehittäminen perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä sekä ja lisä- ja täydennyskoulutusten tarjoaminen yhteistyössä muiden koulutusalan toimijoiden kanssa.

Koulutuksen ja pedagogiikan innovatiivinen kehittäminen

Otavian hanke- ja kehittämistyötä tehdään sekä ulkoisesti rahoitetuissa (esim. Opetushallitus, Euroopan sosiaali- ja rakennerahastot) sekä sisäisesti rahotetuissa hankkeissa.

Hanke- ja kehittämistyön painopistealueita ovat esimerkiksi

  • Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyn pedagoginen kehittäminen
  • Opetussuunnitelmatyö
  • Verkkopedagogiikka ja digitaaliset oppimisympäristöt
  • Kestävä kehitys ja ekososiaalinen sivistys
  • Täydentävät koulutuspalvelut
  • Opetustoimen henkilöstökoulutus

Hanke- ja kehittämistoiminnalla haemme uusia innovatiivisia tapoja koulutuspalveluiden toteuttamiseen sekä opetuksen ja oppimisen organisoitumiseen eri koulutusasteilla ja erilaisissa konteksteissa. Tutkiminen, uuden kokeileminen ja testaaminen on Otavian keskeinen tehtävä ja innostuksen lähde.

Hanke- ja kehittämistoiminnan yhteyshenkilöt

Otaviassa hanketoiminnasta vastaa Suunta-tiimi, mutta kehittämistyöhön osallistuu tasapuolisesti koko tiimiorganisaatio: kehittäminen ja toiminta tapahtuu niissä tiimeissä, joiden toimintaa kehitämme.

Aki Luostarinen, Suunta-tiimin tiiminvetäjä
aki.luostarinen(at)otavia.fi
050 311 7255

Miia Sivén, vararehtori
miia.siven(at)otavia.fi

Kunkin yksittäisen hankkeen vastuuhenkilön yhteystiedot löydät hankekohtaisilta esittelysivuilta.

Tutustu hanke- ja kehittämistoimintaamme

Käynnissä olevat hankkeet

Bridging the Theory-practice Gap in Teacher Training (2019-2020)
Hanke tukee tutkivan opettajuuden ammatillista kehittymistä designperusteisella ja toimintatutkimuksen menetelmiä hyödyntävällä verkkokurssilla. Lue lisää…

Digillä duuniin! Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa (2017-2020)
Hankkeen tavoitteena on koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien alle 30-vuotiaiden nuorten kouluttautumisen ja työllistymisen edistäminen. Lue lisää…

Digikilta 2 (2018-2020)
Digikilta on laaja verkostohanke esi- ja perusopetuksen sähköisten oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Lue lisää…

Koulutus palveluna (2020)
Kuntaliiton käynnistämässä verkostohankkeessa kehitetään Etelä-Savon täydentävää koulutuspalvelua perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä. Lue lisää…

Kulttuurit kohtaavat – Otavan Opisto Euroopassa (2018-2020)
Hankkeessa Otavian henkilökunta osallistuu täydennyskoulutuksiin ja työn observointiin eri puolilla Eurooppaa. Lue lisää…

OIDO – Opiskelijan itseohjautuvuuden tukeminen digitaalisissa oppimisympäristöissä (2020 – 2022)
Hankkeen tavoitteena on tukea opiskelijan itseohjautuvuuden kehittymistä ja sitä kautta lisätä opiskelijan motivaatiota ja sitoutumista opintoihinsa. Lue lisää…

OKO! Osallisuus, kokemuksellisuus ja osaaminen näkyväksi (2020-2022)
hankkeen tavoitteena on rakentaa lukiokoulutukseen oppimisen organisoimisen tapoja, jotka sitouttavat opiskeluun ja tarjoavat opiskelijalle välttämättömiä jatko-opinto- ja työelämävalmiuksia. Lue lisää…

OSAAN! Avaimia aikuisten perustaitoihin (2018-2020)
Lukutaidon, numerotaitojen sekä tieto- ja viestintätaitojen kehittäminen aikuisten maahanmuuttajien opetuksessa sekä opetushenkilöstön osaamisen lisääminen näillä osa-alueilla. Lue lisää…

Santra 2 – Chattibotit etälukiolaisen tukena (2019-2021)
Hankkeessa kehitetään chattibotteja lukiolaisen ohjauksen ja opiskelun tueksi. Lue lisää…

Teemasta toimeen (2018-2020)
Lukion innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämishanke ainerajat ylittävän oppimisen kehittämiseen lukiokoulutuksessa. Lue lisää…

Tulus – Tulevaisuuden lukioon suuntaamassa (2019-2020)
Lukion uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoon valmistautuminen, paikallinen opetussuunnitelmatyö sekä lukiolain täytäänpano paikallisesti. Lue lisää…

TYTTI Työelämäosaaminen – Tulevaisuuden tie (2019-2020)
Työelämäosaamisen TYTTI-hankkeessa lähitulevaisuuden työelämää tarkastellaan tulevaisuudentutkimuksen keinoin ja välinein. Lue lisää…

Vahvistu verkossa (2018-2020)
Hankkeessa mallinnetaan ja pilotoidaan aikuisten perustaitoja tukevia ja osaamista vahvistavia digipedagogisia menetelmiä, ratkaisuja ja malleja. Lue lisää…

Päättyneet hankkeet (2020 alkaen)

Arviointiklubi (2018-2019)
Perusopetuksen laadukkaan oppimisenaikaisen arvioinnin kehittämisen henkilösökoulutushanke, jossa kehitettiin ja pilotoitiin arviointia kouluilla. Lue lisää…

Sykettä arviointiin (2018-2020)
Lukiokoulutuksen arvioinnin henkilöstökoulutushanke, jonka tavoitteina olivat sekä arviointiosaamisen lisääminen että arviointikulttuurin kehittäminen. Lue lisää…

Tutustu hankkeiden tuotoksiin mm. Suunnan verkkosivuilla, Oppimisen tulevaisuus -Youtube-kanavalla sekä julkaisut ja materiaalit -sivulla.