OKO! – Osallisuus, kokemuksellisuus ja osaaminen näkyväksi

oko hankkeen logo

Hankkeen toteutusaika

1.1.2020–31.12.2021

Hankkeen kuvaus

OKO! – Osallisuus, kokemuksellisuus ja osaaminen näkyväksi. Hankkeen tavoitteena on rakentaa nuorten aikuisten lukiokoulutukseen oppimisen organisoimisen tapoja, jotka sitouttavat opiskeluun ja tarjoavat opiskelijalle välttämättömiä jatko-opinto- ja työelämävalmiuksia jo aikuislukio-opintojen aikana.

Hankkeen kotisivut: https://www.edusuunta.fi/oko

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet ovat:

  • Pelillisyys ja osallistaminen
  • Osaamismerkit
  • Monimediaiset materiaalit
  • Kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen aikuislukiolinja

Hankkeen tavoitteiden avulla lisätään opiskelijoiden motivaatiota ja sitoutumista aikuislukio-opintoihin sekä vahvistetaan siirtymävaihetta tuleviin opintoihin tarjoamalla opiskelijoille realistinen käsitys omasta osaamisestaan ja monipuolisia tapoja kehittää opetussuunnitelmia ja
laaja-alaista osaamista.

Pelilliset ja osallistavat pedagogiset oppimiskokonaisuudet ja oppimista tukevat monimediaiset materiaalit tarjoavat erilaisille oppijoille luontevia ja innostavia tapoja kehittää omia työelämän ja jatko-opintojen edellyttämiä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia. Kehittämistyötä tehdään pääasiassa verkko-opintoihin, mutta oppimista ja opetusta monipuolistetaan myös kehittämällä kestävän kehityksen lähiaikuislukiolinjaa.

Toiminta hankkeen aikana

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on aikuislukioiden opiskelijat. Tavoitteisiin liittyy sekä suoraan opiskelijakohderyhmiin vaikuttavaa pedagogista kehittämistä että tähän liittyvää opetus- ja ohjaushenkilöstön täydennyskoulutusta. Henkilöstö on näin hankkeen toinen keskeinen kohderyhmä, mikä edesauttaa konkreettisten tuotosten ja tulosten levittämistä jo hankekauden aikana. Näin toimenpiteet vakiintuvat tehokkaammiin pysyviksi opetustyön arjen pedagogisiksi käytänteiksi.

Hankkeessa kehitetyt toimintamallit ja pedagogiset ratkaisut kuvataan sellaisessa muodossa, että ne ovat avoimesti jaettavissa kaikkien hyödynnettäväksi. Tällä halutaan varmistaa, että jatkokäyttö säilyy avoimena ja tuotokset palvelevat kohderyhmäämme eli nuoria aikuislukiolaisia ja opetus- ja ohjaushenkilöstöä jatkossakin.

Hankkeessa kehitetyt mallit ja tuotokset vakiinnutetaan toimivilta osin osaksi Nettilukion, Otavan Opiston aikuislukion toimintaa. Hankkeen aikana kehitetään juuri sellaisia toimintatapoja ja -malleja, joilla on aito käyttötarve opetus- ja ohjaustyössä sekä opiskelijoiden siirtymien tukemisessa.

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö / Pelillisyys ja osaaminen -työpaketti

Heikki Koponen
heikki.koponen(at)otavia.fi
044 7945307

Osaamismerkit

Tuija Salminen
tuija.salminen(at)otavia.fi
044 7943544

Kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen aikuislukiolinja

Lauri Ylä-Jussila
044 7943554
lauri.yla-jussila(at)otavia.fi

Rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)