Otavian Nettilukio kehittyy hankkeissa

Nettilukiota kehitetään jatkuvasti, ja lisäpotkua tähän työhön saamme erilaisista hankkeista. Esittelemme seuraavaksi Otaviassa käynnissä olevia Nettilukion toimintaa kehittäviä hankkeita.

TULUS – Tulevaisuuden lukioon suuntaamassa

Tavoitteet

 • LOPS2021-työskentelyn tukeminen
 • Yksilöllisten oppimispolkujen ja erityisen tuen mallien kehittäminen aikuislukiossa
 • Toiminnan laadun kehittäminen ja arviointi

Hanke pähkinänkuoressa

OPH:n rahoittamassa TULUS-hankkeessa valmistaudutaan 2021 voimaan tulevaan opetussuunnitelmaan sekä huolehditaan uuden lukiolain mukanaan tuomien uudistusten toteutumisesta. Hankkeen tavoitteina on mm. edistää opiskelijoiden osallisuutta lukion ja sen toiminnan kehittämiseen, rakentaa uuden opetussuunnitelman mukaisia ainerajat ylittäviä opintokokonaisuuksia sekä kehittää yksilöllisiä oppimispolkuja tukevia malleja Nettilukioon. Lisäksi hankkeen aikana laaditaan avoin Otavian verkkokoulutusten laatukäsikirja.

Hanke toteutetaan vuosina 2019–2021 ja sitä koordinoi Otavia. Hankkeessa on mukana myös Mikkelin lukio.

Lisätietoa hankkeesta

Aki Luostarinen
aki.luostarinen(at)otavia.fi

Miia Sivén
miia.siven(at)otavia.fi

Teemasta toimeen!

Tavoitteet

 • Ainerajat ylittävä yhteistyö ja toimintamallit
 • TO-kurssimateriaalit: Agenda2030, Ihminen ja kone, Tulevaisuuden lukio
 • Osallistavat menetelmät

Hanke pähkinänkuoressa

Teemasta toimeen! -hankkeessa kehitetään kolmen lukion teemaopintokurssin suunnitelma ja materiaalit. Kursseilla opiskelijat tutustuvat kestävän kehityksen, keinoälyn ja tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin haasteisiin ja innovoivat yhdessä näihin ratkaisuja. Otavia koordinoi tätä Opetushallituksen rahoittamaa innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämishanketta lukuvuosina 2018–2020.

Lisätietoa hankkeesta

Aki Luostarinen
aki.luostarinen(at)otavia.fi

Eveliina Pöysti
eveliina.poysti(at)otavia.fi

Santra2 chattibotit verkkolukiolaisen oppimisen tukena

Hankkeen tavoitteet

 • opiskelijalähtöisen tuen tarjoaminen opiskelun suunnitteluun ja haasteisiin
 • oman osaamisen arvioinnin kehittäminen
 • vuorovaikutuskynnyksen madaltuminen ohjaus- ja opetushenkilöstön kanssa
 • jo kehitettyjen ja uusien bottien käytettävyyden parantaminen

Hanke pähkinänkuoressa

OPH:n rahoittamassa Santra2-hankkeessa tavoitteena on voimaannuttaa opiskelijoita ja opiskelijoiksi aikovia oman oppimisen omistajuudessa ja vastata tuen ja tiedon tarpeisiin opiskelijalähtöisesti. Tätä edistetään mm. lisäämällä oppimisvalmiuksien ja oman osaamisen arviointitaitoja chattibottien tukemana. Opiskelijoille pyritään tarjoamaan tukea opiskelun haasteisiin ja opiskelun suunnitteluun Nettilukioon hakeutumisidean syttymisestä valmistumiseen asti. Chattiboteilla tavoitellaan omistajuuden ja tiedon vahvistumisen kautta vuorovaikutuskynnyksen madaltumista ohjaus- ja opetushenkilöstön kanssa toimimiseen ja opiskelijalle mahdollisuutta käsitellä henkilökohtaisia teemoja syvällisemmin oppimisasiantuntijan kanssa yhdessä. Lisäksi edistetään näihin tavoitteisiin liittyviä Santra1-hankkeen aikana aloitettuja opiskelun suunnitteluun liittyviä botteja ja niiden kohtaamispinnan käytettävyyttä.  

Hanke toteutetaan vuosina 2019–2021 Otavian Nettilukiossa.

Lisätietoa hankkeesta

Virve Mörsky
virve.morsky(at)otavia.fi

OKO! Osallisuus, kokemuksellisuus ja osaaminen näkyväksi

Tavoitteet

 • Entistä vahvempi sitouttaminen aikuislukio-opintoihin
 • Välittömiä jatko-opinto- ja työelämävalmiuksia aikuislukio-opintojen aikana
 • Laaja-alaisen osaamisen osoittaminen osaamismerkkien avulla
 • Verkko-opintojen pelillistäminen
 • Verkko-opintomateriaalien monimediallistaminen

Hanke pähkinänkuoressa

Tammikuussa 2020 käynnistyneessä ESR-rahoitteisessa OKO-hankkeessa tavoitteena on rakentaa nuorten aikuisten lukiokoulutuksen oppimisen organisoimisen tapoja, jotka sitouttavat opiskeluun sekä tarjoavat opiskelijalle välittömiä jatko-opinto- ja työelämävalmiuksia jo aikuislukio-opintojen aikana. Hankkeessa mm. kehitetään osaamismerkkejä, monimediaistetaan ja pelillistetään verkko-opintoja sekä kehitetään ekososiaalisen sivistyksen lukio-opintokokonaisuutta.

Lisätietoja

Heikki Koponen
heikki.koponen(at)otavia.fi

Vahvistu verkossa

Tavoitteet

 • Aikuisten perustaitojen vahvistaminen
 • Digipedagogisten menetelmien luominen

Hanke pähkinänkuoressa

Otavia on osatoteuttajana tässä Gradian koordinoimassa ESR-hankkeessa, jossa kehitetään, mallinnetaan ja pilotoidaan tukimalleja aikuisten perustaitoihin (luku-, kirjoitus-, numero- ja digitaitoja). Otavialla tehdään kykykarttaa ja kompassia omien perustaitojen hahmottamiseen ja videomuotoisia vinkkejä puuttuvien taitojen haltuunottoon työpajoissa tai omatoimisesti. Onnistumistarinoilla luodaan myös lukion aloittaville aikuisille uskoa omiin selviytymismahdollisuuksiin. Otavian Nettilukiossa ja Gradialla testataan myös Niilo Mäki Instituutin digilukiseulaa.

Lisätietoja

Anne Rongas
anne.rongas(at)otavia.fi

Työelämäosaaminen tulevaisuuden tie (TYTTI)

Tavoitteet

 • Työelämäosaamisen opetustaitoja lukioon
 • Toimintaa ja työkaluja
 • Kouluttajia käytännön työelämästä

Hanke pähkinänkuoressa

Työelämätaidot ovat osa hyviä opiskelutaitoja ja osa nuoren elämää, avaimia omalle työelämäpolulle, työnhakutilanteisiin, oman osaamisen näkyväksi tekemiseen ja oman osaamisidentiteetin rakentamiseen. Tässä OPH-rahotteisessa lukio-opettajien ja opinto-ohjaajien TYTTI-henkilöstökoulutuksessa lähitulevaisuuden työelämää tarkastellaan tulevaisuudentutkimuksen keinoin ja välinein. Tarkastelun kehystä laajennetaan siten, että mukaan tulee yleisempi kehityskulku. Huomiota ei kohdisteta vain esimerkiksi kysymyksiin siitä, mille aloille kannattaa kouluttautua tai keitä tulevaisuudessa tarvitaan vaan laajemmin: Millainen on toivottava tulevaisuus? Miten tulevaisuustietoisuus tukee toimijuutta? Miten lukio tukee ja mahdollistaa työelämätaitojen oppimisen?

Lisätietoja

Anne Rongas
anne.rongas(at)otavia.fi
https://tyoelamaosaaminen.wordpress.com/

Eikä tässä vielä kaikki!

Tutustu Edusuunta-sivustolla näihin sekä muihin Otavian hankkeisiin, joissa opitut ja tehdyt asiat napataan soveltuvin osin Nettilukioon.

Tästä Edusuunta.fi-sivustolle
Takaisin arkistoon