Agenda 2030 -teemat lukiolaisten käsittelyssä

Teemasta toimeen! on Otavian koordinoima ja Opetushallituksen rahoittama innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämistämishanke lukion teemaopintokurssien kehittämiseen. Vuonna 2018 alkaneen hankkeen aikana luodaan yhdessä pilottikoulujen kanssa kolme lukion teemaopintokurssitoteutusta. Hankkeen teemoja ovat Ihminen, kone ja keinoäly, Agenda 2030 sekä tulevaisuuden lukio.

Lisätietoja hankkeesta: Aki Luostarinen (aki.luostarinen@otavia.fi) tai osoitteesta www.edusuunta.fi/teemasta-toimeen.

Tutustu tästä muihin teemoihin: Opiskelua ilmiökurssilla & Ihminen, kone ja keinoäly


Luonnon monimuotoisuus nousi Kuopion lyseon lukion Agenda 2030 -teemaksi

Kuopion Lyseon lukiossa toteutettiin keväällä 2019 Agenda 2030 -toimintaohjelmaa tarkasteleva teemakokonaisuus. Hankkeen päävastuullisena opettajana toimi biologian ja maantiedon opettaja Laura Okkonen. Lisäksi teemakokonaisuuden rakentamisessa mukana olivat biologian ja maantiedon opettajat Eeva-Maria Väliaho ja Niilo Salo. Kokonaisuuteen osallistui kaksitoista opiskelijaa.

Aiheen valintaan vaikutti ajankohtaisuus

Okkosen mukaan Agenda 2030 -toimintaohjelma valikoitui Kuopion lyseon teemakokonaisuudeksi kahdesta syystä. Ensinnäkin aiheen valintaan vaikutti teeman ajankohtaisuus. Vuosina 2018 ja 2019 julkistettiin useita raportteja sekä Suomen luonnon monimuotoisuuden tilasta että globaalista luonnonympäristöjen ja lajien tilanteesta. Kaikki raportit kertoivat samaa, luonnonympäristöt vähenevät ja lajit uhanalaistuvat.

– Aihe on tärkeä ja ajankohtainen, Okkonen toteaa. – Ja siitä tulee keskustella myös kouluissa, että nuoret voivat pyrkiä sekä tukemaan luonnon monimuotoisuuden huomioonottavaa päätöksentekoa että huomioimaan luonnon monimuotoisuuteen vaikuttavien valintojen seurauksia myös omassa arjessaan.

Toiseksi, teemakokonaisuuden valikoitumista ohjasi hankkeessa mukana olevien opettajien mielenkiinto. Kaikki mukana olevat opettajat olivat ja ovat biologian ja maantiedon opettajia.

– Agenda 2030 on tärkeä punainen lanka, kun luonnonympäristöihin ja ihmiskunnan kehitykseen liittyviä haasteita ja myönteistä kehitystä tarkastellaan maantieteen ja biologian kurssisisällöissä, Okkonen kertoo.

Koulumaailmassa ajankohtaisen teemakokonaisuudesta teki myös se, että Agenda 2030 -tavoitteet ovat merkittävässä roolissa uudessa lukion opetussuunnitelmassa laaja-alaisen osaamisen eri osa-alueissa.

Luonnon monimuotoisuutta, vedenalaista ja maanpäällistä elämää

Vaikka ilmastomuutos hallitsee julkista keskustelua, Kuopion lyseon lukiossa Agenda 2030 -toimintaohjelmasta teemakurssilla tarkemmin käsiteltäviksi aiheiksi valikoitui luonnon monimuotoisuuteen liittyvät tavoitteet sekä vedenalaisen ja maanpäällisen elämän. 

– Luonnon monimuotoisuuden merkityksen tarkastelu tuntuu jääneen hieman taka-alalle ilmastomuutoksen hallitessa keskustelua, Okkonen valistaa. – Kuitenkin monimuotoisuuskadon pysäyttäminen on ensiarvoisen tärkeää hyvinvoivien ekosysteemien turvaamiseksi ja niiden ylläpitämien ekosysteemipalveluiden säilyttämiseksi. 

Lopulta luonnon monimuotoisuuden ympärille rakentui niin ajankohtainen ja monipuolinen teemakokonaisuus, että se päätettiin toteuttaa myös keväällä 2020. Tällä kertaa luonnon monimuotoisuuttaa lähestytään maaperän ja sen elimistön kautta. 

– Maaperän monimuotoisuuden merkitystä esimerkiksi hiilensidonnassa ja siten osana ilmastonmuutoksen hillintää tutkitaan tällä hetkellä paljon. Mekin olemme kiinnostuneet tästä maailmasta, joka on piilossa katseiltamme, mutta jota ilman eivät ravinteet ekosysteemeissä kierrä ja siten metsät ja ruoka pelloillamme kasva, Okkonen kertoo. 

Vuosi 2020 on myös todellinen luonnon monimuotoisuuden teemavuosi, sillä Kiinan Kunmingissa päätetään lokakuussa uusista kansainvälisistä luonnon monimuotoisuustavoitteista, joiden tarkoituksena on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja turvata sen monimuotoisuus.

– Tämä YK:n luonnon monimuotoisuutta koskeva yleissopimus on keskeisin luonnon monimuotoisuutta turvaava kansainvälinen sopimus, Okkonen valistaa.

Elämää, ei koulu varten

Kuopion lyseon Agenda 2030 -teemakokonaisuus sisälsi niin teoria- ja maasto-opetusta kuin asiantuntijavierailujakin. Lisäksi opinnot pitivät sisällään monipuolisia oppimisen tapoja, aineistoja ja ympäristöjä.

– Kurssilla tutustuttiin keskeisimpiin monimuotoisuusraportteihin, vierailtiin luonnontieteellisessä museossa tutustumassa eliökokoelmiin ja lajistoarviointeihin, tehtiin oppimistehtäviä suomalaisista ekosysteemeistä, syvennettiin lajintuntemusta, tutustuttiin lajeihin ja luontotyyppeihin kahden retkipäivän aikana sekä osallistuttiin liito-oravainventointeihin osana EU-rahoitteista Liito-orava-LIFE -hanketta, jossa Kuopion kaupunki on mukana, Okkonen kertoo.

Teemaopintojaksolla pidettiin myös esillä kansalaistieteen merkitystä lajistotiedon keräämisessä, ja käytiin lävitse keskeisiä tutkimuksia, joissa yliopistot ja tutkimuslaitokset hyödyntävät kansalaisten keräämiä havaintoja eri lajiryhmistä. Lisäksi teemaopintoihin sisällytettiin monimuotoisuusraportteihin tutustumista ja niiden sisältöjä hyödynnettiin muunmuassa erilaisten elinympäristötyyppien ja lajiryhmien tuntemukseen liittyen.

– Tarkoitus oli tuoda kurssien sisältö käytännön tasolle, jolloin niiden ymmärtäminen syveni ja tuli lähemmäksi käytännön sovellutuksia, joita tarvitaan jatko-opinnoissa ja työelämässä, Okkonen kertoo.

Onnistunut kokonaisuus

Agenda 2030 ei ole teemakokonaisuutena kevyimmästä päästä. Silti Okkonen kertoo, että kurssin saama opiskelijapalaute oli positiivista. Opiskelijat kokivat, että teemakokonaisuus oli mielenkiintoinen, tärkeä ja ajankohtainen.

– Maasto-osuudet syvensivät opiskelijoiden mielestä teoriaopintoja ja maasto-opetus koettiin yleisesti mielekkääksi tavaksi oppia. 

Myös kokonaisuuteen osallistuneet opettajat olivat tyytyväisiä toteutukseen.

– Teemakokonaisuuteen valitut sisällöt muodostivat hyvän ja hallittavan kokonaisuuden. Oppimistavat ja -sisällöt olivat monipuolisia ja ne liittyivät kiinteästi muihin lukio-opintoihin ja hankkeisiin.

Okkonen harmittelee vain sitä, että opiskelijoiden osallistaminen kurssin suunnitteluvaiheessa jäi vähälle muiden työkiireiden vuoksi.

– Agenda 2030 -tavoitteet muodostavat niin laajan kokonaisuuden, että suunnitteluvaiheen työhön olisi vaadittu runsaasti aikaa. Opiskelijoiden ohjaus olisi vaatinut useita yhteisiä kokoontumisia jo ennen kurssia, jos nuoret olisivat lähteneet valmistelemaan teemakokonaisuutta kaikkien seitsemäntoista tavoitteen pohjalta.

Teksti: Jenni Linturi

Takaisin arkistoon

2 thoughts on “Agenda 2030 -teemat lukiolaisten käsittelyssä

Comments are closed.